Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych jest Instytut Ekspertyz Medycznych  w Łodzi
  przy ul. Aleksandrowskiej  67/93, 91-205 Łódź, e-mail: iem@iem.gov.pl
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@iem.gov.pl
 4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji spraw w Instytucie Ekspertyz Medycznych w Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia.
 6. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  • ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu: obsługi telefonu kontaktowego Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi (nr 42 233 05 00 oraz 459-561-402 ) oraz korespondencji e-mailowej w tym:

  • udzielanie kompleksowych informacji o Instytucie Ekspertyz Medycznych w Łodzi(zadania, procedury załatwiania spraw, dane teleadresowe, godziny pracy itp.);
  • udzielanie informacji i konsultacji objętych zadaniami Zakładu Błędów Medycznych, Zakładu Prawa Medycznego, Zakładu Toksykologii Regulacyjnej i Sądowej oraz Zakładu Traumatologii Sądowo-Lekarskiej;
  • udzielanie pomocy w wypełnianiu formularzy stosowanych przy załatwianiu określonych spraw w Instytucie w tym rejestracji w rejestrze podmiotów i osób fizycznych wydających opinie sądowo-lekarskie;
  • przyjmowanie uwag, interwencji, kierowanych do Instytutu

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obronie przed roszczeniami.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
  do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKATALOGI, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B5 oraz B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku  zamówień współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie, do 25 lat.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania  usługi badawczej przez Instytut Ekspertyz Medycznych w Łodzi wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 października 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Medycznych w Łodzi lub udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.